Se & göra

Värmlands Säby naturreservat

Kristinehamn, Värmlands län

Kategori

  • Att göra

Vandra i södra Kristinehamn i en anrik och artrik hagmark med mäktiga ekar och ett rikt fågelliv.

I norra delen av reservatet går en markerad led, varav 2 km är tur och retur till parkeringsplatsen.

Värmlands Säby har en växlande natur med ädellövskog, hagmarker, lövsumpskogar, torrängar och strandängar. Området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000 och är ett område av riksintresse.

Längs leden finns ett par rastplatser.

Leden är öppen året runt. Vägarna till reservaten är öppna på samma vis som under sommaren, men det är inte någon vinterväghållning och lederna skottas inte.

Leden går genom beteshagar och det är därför inte lämpligt att ta med hunden. Mer information och besked om när korna är på bete hittar du på Länsstyrelsen Värmland, om inget finns angivet här.

Information: Korna släpps ut på bete tidigast i maj.

I närheten