Se & göra

Naturreservat Gullspångsälven

Gullspång, Västra Götalands län

Kategori

  • Att göra

Vandra i naturreservat rik på flora, fauna och lämningar

Se spår av djurlivet
Vandringsleden följer längs med Gullspångsälven. Det finns anordnade parkeringsplatser vid ledens båda ingångar, idrottsplatsen Gullmovallen och Amneholm. För att komma till naturreservatets ingång vid idrottsplatsen Gullmovallen, följer du de blåa markeringarna. Vandraren kan träffa på olika spår efter vilda djur som bäver, älg, rådjur och speciellt under flyttfågelsäsongen kan man beskåda en rikt varierad fågelfauna.

Vandringsled genom reservatet
Från parkeringen vid Gullmovallen i Gullspång till parkeringen vid båthamnen vid Amneholm är det 4,5 km. Går du avstickaren ut till Amneholm blir det ytterligare ca 200 m. Tänk på att det blir dubbla sträckan om du måste gå samma väg tillbaks. Leden är tydligt utmarkerad och träbroar finns över vissa passager. Den korta avstickaren till Amneholm är en omarkerad stig. Området är tillgängligt året runt.

Klicka på följande länk för att kunna ladda ner en pdf-fil med information och en karta.

Goda råd på turen
Sträckan är lättvandrad och går genom ett flackt landskap. Vi rekommenderar att du har robusta skor och även långbyxor. Gräset längs leden betas visserligen av får, men närheten till älven gör att gräset ofta är fuktigt.

Unikt lax- och öringbestånd
Älvens stora biologiska värde ligger främst i det unika lax- och öringbeståndet. Den vilda Gullspångslaxen och öringen är beroende av lekområdena i Stora och Lilla Åråsforsarna. Bottenfaunan i Åråsforsarna bedöms ha högt eller mycket högt naturvärde. Både Gullspångslaxen och öringen är av riksintresse och mycket skyddsvärda. Bland övriga fiskarter som förekommer i älven kan nämnas asp, abborre, gädda, lake, id, mört och ål. Stensimpa är sannolikt den talrikaste fiskarten i forsarna.

Faunan i området...
Fiskfaunan i mynningsområdet är artrikare och omfattar flertalet av de i Vänern före- kommande arterna. Fågelfaunan i området är artrik, särskilt ner vid Åråsviken. Karakteristiska häckfåglar här är rörsångare, sävsparv, skäggdopping och sothöna. I det stora bladvassområdet nordost om St. Harsholmen finns häckplatser för speciellt skyddsvärda arter som rördrom, brun kärrhök, trastsångare och skäggmes. Kungsfiskare har gjort häckningsförsök vid älven.

...och floran
Träd- och buskskiktet längs stränderna består huvudsakligen av klibbal, björk och salix-arter. Längs några avsnitt förekommer betade strandängar och hagmarker med naturlig ängsvegetation med en ställvis skyddsvärd flora.

Kulturhistoriska lämningar
Området är rikt på kulturhistoriska lämningar, bland annat finns flera fyndplatser för stenyxor och andra förhistoriska föremål längs stränderna av älven. På Amneholm, vid älvens mynning, finns lämningar av en borganläggning i form av igenväxta förhöjningar. Vandringsleden följer längs med Gullspångsälven.

Vägbeskrivning
Vid Gullspång, från väg 26, åk in mot Amnehärads kyrka. Ta direkt höger. Där finns en parkeringsplats vid idrottsplatsen Gullmovallen.

Åker du kollektivt kliver du av vid busstationen i Gullspång. Du går västerut och via Gullspångs centrum följer du Storgatan till du kommer fram till väg 26. Här följer du gång- och cykelvägen under väg 26 och fram till idrottsplatsen Gullmovallen. Sträckan är knappt 700 m.

I närheten