Se & göra

Biosfärområde

Västra Götalands län, Lidköping

Kategori

  • Att göra

Vänerskärgården med Kinnekulle

Ordet BIOSFÄR betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Det kan också förklaras med ordet ”Livsrum”. Ett biosfärområde ska beskriva samspelet mellan människan och hennes omgivning.

Ett biosfärområde ska verka utifrån tre huvudsyften - BUS

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Stödja med kunskap genom utbildning och forskning

Lokal samverkan är grunden. Varje biosfärområde är unikt och formas efter de lokala förutsättningarna. Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som är aktiva i området. Man ska lokalt i området sträva efter att på bästa sätt tillämpa BUS.

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle sträcker sig från Sjötorp och Torsö i norr till Kållandsö i väster. Vänerskärgården med Kinnekulle utsågs till Sveriges andra biosfärområde 2010.

Under 2012 slog man fast en vision för hur området ska se ut och fungera år 2030. I visionen står bland annat att man år 2030 ska ha ett modellområde som bygger på fyra grundvärden: gränslös samverkan, hållbar samhällsdesign, framgångsrik biosfärekonomi och kunskap om biosfären. Med detta slår man fast att en natur i balans är en förutsättning för social välfärd och framgångsrik ekonomi, och att vi för att uppnå detta måste öka våra kunskaper om biosfären, samarbeta över gränserna och designa produkter och tjänster så att de ingår i ett kretslopp. Genom globala samarbeten för man in kunskap till det lokala och för tillbaka lokal kunskap ut till andra delar av jorden.

Till sin hjälp för att sprida kunskap om området har Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ett fyrtiotal ambassadörer och auktoriserade guider. Dessa fungerar som "förlängda armar" ut i samhället och är en viktig del av kärnverksamheten inom biosfärområdet. Läs broschyren om vårt Biosfärområde!

Det är FN och Unesco som utser biosfärområden. Det finns idag över 600 biosfärområden. Ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner. Läs mer om biosfärområden på Unescos hemsida.

I närheten